Statut Stowarzyszenia - Anarex Klub Owczarka Niemieckiego

Przejdź do treści

Statut Stowarzyszenia

Regulaminy
  
Statut Stowarzyszenia ANAREX KLUB PSÓW RASOWYCH

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę ANAREX KLUB PSÓW RASOWYCH zwane w dalszej części Statutu ANAREX.
§ 2
ANAREX jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS, które działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz posiada osobowość prawną.
§ 3
1. Terenem działalności ANAREX jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą ANAREX jest miasto Sosnowiec.
3. ANAREX ma prawo należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji kynologicznych.
4. ANAREX ma prawo używania pieczęci oraz oznak organizacyjnych.
5. ANAREX może dysponować własnym organem prasowym oraz posiadać rzecznika prasowego.
6. ANAREX opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a w razie potrzeby do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników lub korzystać z firm usługowych, oraz powoływać biura
7. Czas trwania ANAREX nie jest ograniczony.
Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA ANAREX
§ 4
1. Celem ANAREX jest oparta na podstawach naukowych jak i własnych doświadczeniach organizacja hodowli psów rasowych dla osiągnięcia jak najwyższego poziomu pod względem hodowlanym i estetycznym oraz popularyzacji psów rasowych wśród polskiego społeczeństwa.
2. Zrzeszanie hodowców i miłośników hodowli
§ 5
ANAREX realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie dokumentacji hodowlanej zgodnie z istniejącymi przepisami
2. reprezentowanie interesów polskiej kynologii przed władzami i instytucjami w kraju.
3. organizowanie i uczestniczenie w imprezach kynologicznych /wystawy,
pokazy, konkursy/,
4. rozwijanie i popieranie działalności propagandowej, wydawniczej oraz naukowo badawczej
w zakresie kynologii,
5. współpracę w dziedzinie kynologii z zakładami naukowymi i naukowobadawczymi,
6. organizowanie zebrań, wykładów, kursów,
7. organizowanie szkolenia i doskonalenia : sędziów, asystentów, stewardów oraz służb pomocniczych,
8. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków ANAREX ogólnych zasad etyki w zakresie hodowli i chowu psów.
Rozdział III
CZŁONKOWIE ANAREX - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 6
1. Członkami ANAREX mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane amatorską hodowlą  psów rasowych, które są obywatelami RP, zamieszkują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub mają siedzibę na terenie naszego kraju.
2. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają prawo przynależności do ANAREX w myśl ogólnie przyjętych zasad statutowych.
3. Członkowie ANAREX dzielą się na:
• zwyczajnych
• wspierających
• honorowych
§ 7
CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM może być:
1. obywatel Rzeczpospolitej Polskiej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
§ 8
1. Warunkiem przyjęcia CZŁONKA ZWYCZAJNEGO jest:
-  złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej
-  uiszczenie wpisowego i składki członkowskiej
- podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd ANAREX o przyjęciu kandydata na Członka Zwyczajnego
2. Ponowne przyjęcie w szeregi ANAREX członka, uprzednio wykluczonego prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie orzeczonej kary.
§ 9
CZŁONEK ZWYCZJNY ANAREX ma następujące prawa:
• czynne i bierne prawo wyborcze do władz ANAREX oraz prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków,
• zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności ANAREX
• uczestniczenie we wszystkich imprezach organizowanych przez ANAREX
§ 10
Statutowym prawem i obowiązkiem członka ANAREX jest uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członków.
§ 11
Członkowie ANAREX pełnią powierzone im w drodze wyboru funkcje społeczne; mogą jednak otrzymać zwrot poniesionych kosztów, w razie wykonywania zadań generujących ponoszenie dodatkowych kosztów /np. zwrot kosztów za przejazd/.
§ 12
Członek ANAREX ma obowiązek:
1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych, instrukcji oraz uchwał ANAREX
2. sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu powierzone przez władze ANAREX
3. współpracować władzami i organami ANAREX w jego pracy przy realizowaniu statutowych
i regulaminowych zadań oraz brać w nich czynny udział,
4. stać na straży dobrego imienia ANAREX
5. przeciwstawiać się nieetycznym zachowaniom członków ANAREX
6. wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań wobec ANAREX
7. płacić regularnie składki członkowskie.
§ 13
CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca
ANAREX pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację
przystąpienia i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana
forma wsparcia. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany w ANAREX przez
upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną prawnym statutem. Członek
wspierający jest zobowiązany popierać działalność ANAREX w zadeklarowany przez siebie sposób.
Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach ANAREX
w tym Walnym Zebraniu Członków. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Członków. Członek wspierając nie prowadzący hodowli psów rasowych może zostać zwolniony z płacenia składek członkowskich na podstawie decyzji Zarządu.
§ 14
CZŁONKIEM HONOROWYM może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów ANAREX , której taką godność nada Walne Zgromadzenie Członków. Członek honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez ANAREX bez uiszczania opłat i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
§ 15
Członkowstwo w ANAREX wygasa na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do ANAREX zgłoszonej na piśmie Zarządowi – po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2. śmierci członka ANAREX ,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
4. wykluczenia z ANAREX na podstawie uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,
5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6. rozwiązania lub likwidacji ANAREX,
7. pozbawienia członkowstwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków,
Zarząd ANAREX zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
ROZDZIAŁ IV
NACZELNE WŁADZE ANAREX
§ 16
Naczelnymi władzami ANAREX są:
• Walne Zebranie Członków
• Zarząd ANAREX
• Komisja Rewizyjna
Naczelne władze ANAREX są wybierane w głosowaniu tajnym. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu Członków. Kadencja naczelnych władz ANAREX trwa 10/dziesięć/ lat.
1. W przypadku ustąpienia w trakcie trwania kadencji liczby członków poszczególnych władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Po przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu władz w trakcie trwania ich kadencji wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
-  pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych
- w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę osób do głosowania.
Władze ANAREX działają zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa, postanowieniami niniejszego statutu oraz na podstawie regulaminów wewnętrznych, instrukcji, uchwał.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§ 17
Najwyższą władzą ANAREX jest Walne Zebranie Członków.
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na 5 lat przez Zarząd. Termin ,miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków na stronie internetowej ANAREX, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania. Zarząd na wniosek Prezesa może podjąć uchwałę w sprawie innego sposobu zawiadomienia członków o terminie i miejscu walnego zebrania.
2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 10 lat najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji władz.
3. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania Członków zwołuje Zarząd ANAREX z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych ANAREX
4. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w terminie do 90 dni od zgłoszenia wniosku lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane /porządek zebrania/.
6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się pisemnie wszystkich członków ANAREX na 14 dni przed datą Walnego Zebrania Członków.
§ 18
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne, sprawozdawczo- -wyborcze lub nadzwyczajne.
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział - z głosem stanowiącym
- wszyscy członkowie zwyczajni.
W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział - z głosem doradczym
- członkowie wspierający oraz honorowi.
§ 19
Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy decydowanie o wszystkich sprawach ANAREX a w szczególności o:
1. wyborze i odwołaniu Władz ANAREX ,
2. uchwalaniu Statutu ANAREX oraz jego zmian,
3. uchwalaniu regulaminów działalności ANAREX,
4. uchwalaniu kierunków i priorytetów działania ANAREX ,
5. udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,
6. zatwierdzaniu i rozpatrywaniu sprawozdań z pracy Zarządu ANAREX, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Hodowlanej, z działalności tych organów zakres między Walnymi Zebraniami Członków
7. udzielaniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi zgodnie z decyzją Komisji Rewizyjnej,
8. nadawaniu lub pozbawianiu godności członka honorowego ANAREX ,
9. podejmowaniu ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu ANAREX ,
10. rozpatrywaniu wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków
11. podejmowaniu uchwał o rozwiązaniu ANAREX oraz przeznaczeniu jego majątku.
ZARZĄD ANAREX
§ 20
Zarząd ANAREX jest organem wykonawczym Walnego Zebrania Członków. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje ANAREX na zewnątrz .
§ 21
Zarząd ANAREX składa się z 4 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków ANAREX. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa sekretarza i skarbnika a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zebranie Członków.
§ 22
Zarząd ANAREX zbiera się na posiedzeniach w miarę zaistniałych potrzeb, jednak nie rzadziej jak raz w miesiącu. Zarząd ANAREX podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku, gdy głosy przeciwne są równoważne, decydujący głos ma Prezes.
§ 23  
Do obowiązków Zarządu ANAREX należy:
1. kierowanie działalnością ANAREX zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
2. reprezentowanie ANAREX na zewnątrz,
3. przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie członków,
4. zwoływanie i przygotowywanie WZC,
5. realizowanie uchwał WZC,
6. prowadzenie ewidencji członków, wystawianie i wydawanie rodowodów, rejestracji psów,
7. organizowanie wystaw , pokazów , konkursów,
8. uchwalanie regulaminów, instrukcji i innych przepisów wewnętrznych/z wyłączeniem
regulaminów działalności naczelnych władz/ oraz kontrola ich realizacji,
9. organizowanie szkoleń dla członków ANAREX i służb pomocniczych,
10. ustalanie wysokości opłat świadczonych na rzecz ANAREX przez jego członków za: organizowanie wystaw, pokazów, rodowodów, transferów psów, rejestrację przydomka hodowlanego /nazwa hodowli, wpisowego , składki członkowskiej, rejestracji psów, dyplomów a także inne opłaty związane z prowadzeniem hodowli , /
11. podejmowanie uchwał w ramach statutu i udzielonych uprawnień przez Walne Zebranie Członków,
12. rozpatrywanie wniosków, skarg i odwołań,
13. prowadzenie gospodarki majątkiem i funduszami ANAREX,
14. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności ,
15. występowanie do WZC z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego,
16. wydawanie czasopism, ulotek, prospektów oraz innych wydawnictw związanych z kynologią
17. udzielanie wyróżnień oraz nagród,
18. wnioskowanie w sprawach kar dyscyplinarnych do Sądu Koleżeńskiego,
19. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia ANAREX do organizacji  kynologicznych w kraju i za granicą,
20. uchwalanie budżetu,
21. rozpatrywanie apelacji członków ANAREX od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
§ 24
Szczegółowy zakres działania Zarząd ANAREX określa regulamin pracy uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 25
Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności ANAREX
§ 26
Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności ANAREX.
§ 27
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Stan ilościowy Komisji Rewizyjnej ustala WZC. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. Do skuteczności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów, niezbędny jest w głosowaniu udział przewodniczącego lub jego zastępcy. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pełnić żadnej innej funkcji.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności ANAREX oraz pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków przeprowadzona co najmniej raz w roku,
2. kontrola całokształtu działalności ANAREX z uwzględnieniem gospodarki finansowej,
3. występowanie w oparciu o ustalenia pokontrolne z wnioskami do Zarządu i żądanie stosownych wyjaśnień,
4. zatwierdzenie bilansu ANAREX wraz z rachunkiem zysków i strat w okresie między WZC,
5. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na WZC oraz występowanie o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium dla Zarządu ANAREX,
6. wnioskowanie do WZC o odwołanie członków funkcyjnych władz ANAREX,
7. przedstawienie WZC apelacji członków władz funkcyjnych od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
8. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.
§ 29
Zalecenia Komisji Rewizyjnej określone w formie uchwały, winny być rozpatrzone i niezwłocznie
wykonane nie później niż ciągu 21 dni od daty skierowania ich do właściwego organu ANAREX a
odpowiedź o ich wykonaniu powinna być udzielona na piśmie. O wszelkich opóźnieniach oraz ich
przyczynach Komisja Rewizyjna powinna być powiadomiona na piśmie.
§ 30
Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin pracy uchwalony przez Walne
Zebranie Członków.
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 31
Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy związane z naruszeniem przez członków postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu oraz zasad etyki w działalności kynologicznej.
§ 32
Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie Członków. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.
§ 33
W wyniku rozstrzygnięcia sprawy Sąd Koleżeński swoim orzeczeniem może:
1. udzielić upomnienia lub nagany,
2. zawiesić w prawach członka na okres od 6-ciu miesięcy do 2 lat,
3. wykluczyć z ANAREX.
§ 34
• Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 jego członków zwykłą większością głosów, z których jeden, wyznaczony przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, jest przewodniczącym zespołu.
• Na prośbę sądzonego członka ANAREX inny członek ANAREX może pełnić rolę jego obrońcy.
• Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi zwyczajnemu prawo odwołania się do Zarządu ANAREX.
§ 35
• Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków pełniących funkcje z wyboru we władzach ANAREX w pełnym składzie osobowym.
• od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy członkom funkcyjnym ANAREX prawo apelacji do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania orzeczenia, złożonej za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Decyzja Walnego Zebrania Członków w sprawie apelacyjnej jest ostateczna.
• W sprawach toczących się przeciwko członkom funkcyjnym stosuje się odpowiednio postanowienia § 36 niniejszego Statutu.
• Sąd Koleżeński w stosunku do członków funkcyjnych ANAREX może wystąpić o odwołanie ich z funkcji, o co występuje do WZC. Do czasu podjęcia decyzji przez WZC członek funkcyjny jest zawieszony w swoich prawach.
§ 36
Szczegółowy zakres działalności Sądu Koleżeńskiego oraz wszelkie sprawy proceduralne określa
regulamin pracy Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE ANAREX
§ 37
1. Majątek i fundusze ANAREX powstają z wpisowego, składek członkowskich, dotacji, darowizny, zapisów, spadków, wpływów z loterii, zbiórek ulicznych, dochodów z organizacji wystaw, pokazów kotów i psów rasowych, sympozjów, dochodów ze sprzedaży praw do użytkowania oznak do celów reklamowych, działalności statutowej i wszelkich wpływów uzyskiwanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej ANAREX.
§ 38
Gospodarka finansowa prowadzona jest przez Zarząd ANAREX.
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych ANAREX wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarządu.
2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch osób ze składu Zarządu.
§ 39
Władze ANAREX, których kadencja zakończyła się, są zobowiązani protokolarnie w ciągu 30 dni przekazać nowo-wybranym władzom /po ich ukonstytuowaniu się/ majątek i prowadzone sprawy ANAREX .
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40
Członek ANAREX może pełnić w Stowarzyszeniu tylko jedną funkcję.
§ 41
1. Działalność ANAREX musi być jawna.
2. W siedzibie Zarządu ANAREX powinny być udostępnione do wglądu zainteresowanym członkom ANAREX przepisy, regulaminy, instrukcje, uchwały, na podstawie których opartajest działalność statutowa ANAREX .
§ 42
Zmianę zapisów Statutu wnioskować mogą:
• Zarząd ANAREX ,
• Komisja Rewizyjna,
• 1/3 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania,
• wniosek ze zmianami w Statucie, Zarząd ANAREX przedstawia Walnemu Zebraniu Członków,
• projekt zmian Statutu uchwala WZC zwykłą większością głosów.
§ 43
1. Uchwałę w sprawie rozwiązanie ANAREX i przeznaczeniu jego majątku podejmuje na zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych, Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Majątek rozwiązanego ANAREX zostanie przekazany na cele zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków /jak w § 43 ust.1/
§ 44
W sprawach, które nie zostały uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach".
§ 45
Statut niniejszy został uchwalony przez Członków w dniu 14 kwietnia 2018 r na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.

nasz facebook
Wróć do spisu treści