Anarex Klub Owczarka Niemieckiego

Przejdź do treści
Oznakowanie w klubie Anarex: Tatuaż SK XXX

Ważne. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.
REGULAMIN  HODOWLANY

Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie hodowli prowadzonej przez członka Klubu Psa Rasowego- Anarex , doskonalenie ras psów wg określonego wzorca rasy oraz doskonalenie pod względem cech psychicznych i fizycznych i użytkowych z zachowaniem czystości rasy.

§ 1

Obowiązkiem każdej  hodowli jest zachowanie czystości rasy, dobro i zdrowie swoich zwierząt, uwzględniając najnowsze podstawy nauki w dziedzinie kynologii i hodowli psów.

§ 2

Za hodowcę uważa się członka Klubu prowadzącego hodowlę zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu oraz  innymi wytycznymi hodowlanymi, hodowcą nazywamy osobę, która posiada jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany przez Zarząd Klubu.   

§ 3

Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu hodowlanego należy do Zarządu Klubu i Kierownika Sekcji Hodowlanej.

                                                                
PRZYDOMKI HODOWLANE

§ 4

Członek Klubu powinien wystąpić do Zarządu Klubu na piśmie z propozycją nazwy przydomka, Zarząd może odmówić zarejestrowania przydomka o identycznym brzmieniu lub bardzo zbliżonym do już zarejestrowanego, po zatwierdzeniu przez Zarząd nazwy pozostaje dołączona do akt hodowcy.

§ 5

Imię psa piszemy dużymi literami np. KIMO zaś  przydomek małymi Kimbaster,  przydomek hodowlany jest chroniony przez Zarząd Klubu. Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę. Brak zarejestrowanego przydomka hodowlanego uniemożliwia wydanie rodowodu dla szczeniąt.

KWALIFIKACJE HODOWLANE      

§ 6

Do kwalifikacji hodowlanej zaliczamy: przegląd hodowlany, testy psychotechniczne, prześwietlenie HD, badania DNA oraz wyniki z zaliczonych dwóch wystaw w Klubie Psa Rasowego- Anarex z ocenami bardzo dobra ( suka) doskonała (pies ), wg wymogów hodowlanych ras.

§ 7

Nie dopuszcza się do hodowli psów / suk  lękliwych oraz z dysplazją HD – D.

§ 8

Do hodowli kwalifikuje się psy/suki bez testów psychotechnicznych, które posiadają certyfikat użytkowości z wyjątkiem PT lub BH.

SUKI HODOWLANE
                               
§ 9

Do hodowli dopuszcza się sukę, która:

a)  jest zarejestrowana w Klubie Psa Rasowego- Anarex oraz wpisana jest do Polskiej Księgi Rodowodowej lub Księgi Wstępnej dla ras wskazanych przez Zarząd Klubu,
b)  ukończyła 15 miesięcy lub 12 miesięcy wg ras
c) uzyskała po ukończeniu odpowiedniego wieku wg ras na przeglądzie hodowlanym minimum ocenę bardzo dobra i dwukrotnie ocenę bardzo dobrą na wystawie w Klubie Psa Rasowego- Anarex w klasie: pośrednia, otwarta, użytkowa, champion
d) pozytywnie zaliczyła testy psychotechniczne lub posiada certyfikat użytkowości oprócz PT i BH wg ras
e)  została przebadana w kierunku dysplazji wg ras HD – A/C, odczytu i wpisu dokonują lekarze upoważnieni przez Zarząd
f)  suka musi posiadać badania DNA, pobór materiału przez Zarząd Klubu lub lekarza   uprawnionego przez Zarząd
g)  przed kryciem suki należy uzyskać zgodę od Zarządu i pobrać skierowanie krycia,
h)  na krycie reproduktorem z innej organizacji Zarząd musi wyrazić każdorazowo zgodę po dostarczeniu skanu rodowodu i kwalifikacji hodowlanej psa
i)  inseminacja suki winna być wykonana przez lekarza weterynarii i potwierdzona pieczęcią na karcie kopulacji,
j)  suki hodowlane z uprawnieniami z innych organizacji obowiązkowo przechodzą przegląd hodowlany w Klubie Psa Rasowego- Anarex
h) suka obowiązkowo raz w roku bierze udział w wystawie klubowej, w innym razie zostaną wstrzymane skierowania krycia.

Suki hodowlane tracą uprawnienia hodowlane:

a)  z dniem  31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat, Zarząd na wniosek hodowcy może zezwolić na używanie do hodowli suki, która ukończyła wiek 8 lat jeżeli jest w dobrej kondycji i daje dobre potomstwo
b)  po wystąpieniu hodowcy z Klubu, lub skreśleniu z listy członków wskutek nie opłacenia   składki na rok bieżący
c) po wykluczeniu hodowcy z Klubu
d )unieważnia się uprawnienia hodowlane suki oraz wykreśla się z rejestru suki hodowlanej, która na dwóch wystawach została zdyskwalifikowana za agresję w stosunku do ludzi
e) za nieprzestrzeganie regulaminu hodowlanego.

PIES REPRODUKTOR

   § 10

Dopuszcza się psa do hodowli który:

a) jest zarejestrowany w Klubie oraz wpisany jest do Polskiej Księgi Rodowodowej,
b) został zakwalifikowany na przeglądzie hodowlanym
c) zaliczył testy psychotechniczne lub posiada certyfikat użytkowości oprócz PT i BH
d) ukończył  12 miesięcy lub 18 miesięcy wg ras
e) posiada prześwietlenie HD – A/C wg ras
f) uzyskał powyżej 12 -15 miesiąca życia wg ras wymagane oceny doskonała na dwóch wystawach w Klubie Psa Rasowego- Anarex  w klasie: pośredniej, otwartej, użytkowej, champion
g) dla psa reproduktora nie ustala się limitu wieku ani limitu kryć w roku bieżącym
h) reproduktor obowiązkowo bierze udział w wystawie Klubu raz w roku w innym razie zostanie wstrzymana karta kopulacji
i) na krycie suki z innej organizacji zezwolenie wydaje Kierownik Sekcji Hodowlanej
j) reproduktor kryje suki tylko z uprawnieniami hodowlanymi w innym razie zostanie zawieszony.

Psa skreśla się z listy reproduktorów:

a) po wykluczeniu z Klubu właściciela
b) po wystąpieniu właściciela z Klubu lub wskutek niepłacenia składek członkowskich
c) za nieprzestrzeganie regulaminu hodowlanego
e) unieważnia się uprawnienia reproduktora, który na dwóch wystawach został zdyskwalifikowany za agresję w stosunku do ludzi.

PSY UŻYTKOWE

§ 11

1. Za użytkowe uznaje się psy/suki z certyfikatem użytkowości wg regulaminów zatwierdzonych przez  Zarząd Klubu.
2. Wyłącznie takie psy/suki mogą brać udział na wystawie w klasie użytkowej.
3. Honorowane są certyfikaty użytkowości z innych organizacji po weryfikacji.

OBOWIĄZKI HODOWCY

§ 12

Hodowca ma obowiązek:

a) otoczyć sukę opieką, zapewnić warunki higieniczne i pielęgnacyjne,właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać regularnym szczepieniom ochronnym
b) zwracać się o skierowanie do reproduktora którym zamierza kryć sukę na 7 dni przed kryciem
c) przestrzegać zasady krycia cieczka-cieczka przerwa lub raz w roku
d) kryć wyłącznie reproduktorem do którego otrzyma się skierowanie
e) kryć wyłącznie reproduktorem z uprawnieniami hodowlanymi
f) po oszczenieniu się suki należy zgłosić ilość w miocie do 14 dni Kierownikowi Sekcji Hodowlanej
g) w czwartym tygodniu szczeniąt należy podać wybrane imiona na literkę z alfabetu np. M  jako dane do rodowodu, wszystkie szczenięta  w miocie otrzymują imiona na tę samą literkę w alfabecie
h) po ukończeniu 6-7 tygodnia życia szczeniąt należy poddać je kontroli miotu wcześniej uzgodnionej z Kierownikiem Sekcji Hodowlanej, szczenięta muszą być zaszczepione, odrobaczone i posiadać książeczkę zdrowia  z wpisem i pieczęciom lekarza weterynarii
i) matka szczeniąt podlega ocenie komisji i należy ją pokazać przy znakowaniu i odbiorze miotu
j) umożliwić i ułatwić komisji kontrolę hodowli
k) komisja przeprowadza jedną, a w uzasadnionych przypadkach więcej kontroli, hodowca pokrywa koszty dojazdu
l) wydawać szczenię oznakowane z rodowodem z książeczką zdrowia nie wcześniej jak po ukończeniu 7-8 tygodnia życia
ł) uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora, zgodnie z zawartą pisemną umową uiścić opłatę bez względu na wynik krycia
m) przestrzeganie zakazu jednoczesnego, rozmnażania tych samych psów w innych organizacjach kynologicznych
n) zabrania się rejestrowania tego samego psa/sukę w dwóch organizacjach kynologicznych jednocześnie
o) zgłoszenie hodowli w Urzędzie Skarbowym w celu przyjęcia formy opodatkowania  Pit-6  
p) w przypadku złej kondycji lub zaniedbania psa/suki komisja hodowlana może zawiesić poszczególne zwierzę lub hodowlę.

PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA REPRODUKTORA
                                                                  
§ 13

Właściciel reproduktora ma prawo:

a) odmówić udostępnienia psa do krycia, bez podania przyczyny
b) pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie zawartej umowy z hodowcą.

Właściciel reproduktora ma obowiązek:

a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, poddawać ochronnym szczepieniom
b) udostępnić psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych zarejestrowanych w organizacjach kynologicznych
c) wykupić Kartę krycia w siedzibie klubu
d) przed kryciem suki ustalić na piśmie z hodowcą warunki rozliczenia należności za krycie     
e) umożliwić i ułatwić kontrolę warunków utrzymania psa i jego kondycji
f) przestrzegać zakazu jednoczesnego lub naprzemiennego rejestrowania i używania reproduktora w innych organizacjach kynologicznych
g) przed kryciem suki z innej organizacji należy uzyskać zgodę od Kierownika Sekcji Hodowlanej
h) powiadomić Urząd Skarbowy celem przyjęcia formy opodatkowania Pit-6.

DOKUMENTACJA HODOWLANA

§ 14

1. Karta krycia, skierowanie krycia, karta miotu, protokół przeglądu miotu  oraz znakowanie są podstawą do wystawienia rodowodów dla szczeniąt.
2. Właściciel psa/suki ważnej metryki z organizacji honorowanej przez Klub, otrzymują w ciągu 4 tygodni rodowód, do metryki należy dołączyć skan rodowodów rodziców.
3. Rodowód psa/suki wystawiony przez inną organizację kynologiczną  musi być przedłożony Zarządowi Klubu  do nostryfikacji. Rodowód po wpisaniu treści do Polskiej Księgi Rodowodowej i opatrzeniu numeru rejestracyjnego zostaje zwrócony właścicielowi.
4. Zmiana właściciela psa/ suki musi być odnotowana w rodowodzie przez Zarząd Klubu.
5. Za nieprzestrzeganie ustalonych obowiązków hodowcy  Zarząd może odmówić wydania rodowodów lub wydać zakaz krycia suki na okres nie krótszy jak jeden rok. Wymienione sankcje mogą być stosowane łącznie. Za nieprzestrzeganie regulaminu  hodowlanego właściciela reproduktora Zarząd może wydać zakaz używania do kryć przez okres nie krótszy jak  jeden rok lub skreślić z listy reproduktorów.
6. Do odbioru miotów upoważniony jest Kierownik Sekcji Hodowlanej oraz upoważnione i wyznaczone  przez Zarząd osoby.
7. W przypadku zgubienia rodowodu należy niezwłocznie powiadomić Zarząd Klubu, który  unieważnia zagubiony rodowód i wystawia jego Duplikat.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 15

Za nieprzestrzeganie ustalonych obowiązków hodowcy Zarząd może odmówić wydania rodowodów dla szczeniąt określonego miotu lub wydać zakaz krycia suki na okres określony przez regulamin. Za nieprzestrzeganie przez właściciela reproduktora regulaminu Zarząd może wydać zakaz wg regulaminu.

§ 16

Po wykluczeniu członka z Klubu psy/ suki stanowiące jego własność podlegają skreśleniu z rejestru  Klubu i nie mogą być przerejestrowane na inną osobę. W okresie czasowego zawieszenia w prawach członka  posiadane przez niego psy/suki nie mogą być przerejestrowane na inną osobę i nie mogą brać udziału w wystawach, pokazach. W czasie zawieszenia w prawach członka nie można być członkiem innej organizacji.

§ 17

Szczegółowa informacja o dokumentacji znajduje się w siedzibie Klubu, dokumentację należy wypełniać poprawnie, starannie i składać terminowo wg regulaminu  hodowlanego.

§ 18

W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych dobrem hodowli, decyzje  wykraczające poza zakres ustalonego regulaminu podejmuje Zarząd Klubu i Rada Klubu na wniosek zainteresowanego, wniosek ten musi być również poparty  przez Prezesa Klubu.                                                                      
 
§ 19

Hodowca który wniósł opłaty za przegląd hodowlany, testy psychotechniczne i zostały one wykonane dla konkretnego psa/suki nie ma prawa żądać przeniesienia tej kwoty na innego psa/sukę. Zapis ten dotyczy wystawienia psów/suk na wystawie, zgłoszenie na formularzu jest jednoznaczne z opłatą za wystawę bez względu  na obecność zwierzęcia czy też nie, również nie będą zwracane wpłaty za nie przewidziane warunki atmosferyczne, które mogą być powodem przerwania wystawy nie z winy organizatora.

§ 20

Każdy hodowca zarejestrowany w Klubie ma obowiązek przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt z 01-01-2012 roku.

§ 21

W przypadku wątpliwości pochodzenia psów/suk lub szczeniąt Zarząd Klubu zarządza badania DNA celem prawidłowej identyfikacji ich pochodzenia, koszt badania ponosi hodowca.      
                                                   
§ 22

Zmiana właściciela psa/suki lub zmiana adresu hodowcy powinna być zgłaszana  do siedziby Klubu.   
                               
§ 23

Zaleca się hodowcy przekazywanie szczeniąt nabywcą bezpośrednio z hodowli oraz informowania nabywców o ewentualnych wadach, zakaz sprzedaży szczeniąt w miejscach publicznych.

§ 24

Każdy hodowca posiadający rasę psów/suk z listy o wysokim zagrożeniu winien poinformować Urząd Miasta lub Gminy o siedzibie prowadzenia hodowli, w celu uzyskania dodatkowych zezwoleń.
                                                                     
§ 25

Regulamin został opracowany zgodnie z postanowieniami Zarządu Klubu Psa Rasowego- Anarex, nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawuje pełnomocnik Andrzej Stanek i Rada Klubu.
 
§ 26

Hodowca posiadający zaświadczenie lekarskie o usunięciu zęba, mechanicznym uszkodzeniu ucha itp. powinien przedstawić takie zaświadczenie sędziemu na ringu celem weryfikacji wady nabytej.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu  02.01.2017 r Zarząd Anarex Klubu Psa Rasowego .
Dodatkowe wymagania dot. prowadzenia hodowli
nasz facebook
Wróć do spisu treści