Anarex Klub Owczarka Niemieckiego

Przejdź do treści
REGULAMIN WYSTAW PSÓW RASOWYCH ANAREX

Postanowienia ogólne
§ 1

Organizowanie wystaw i pokazów psów rasowych jest jednym ze statutowych działań  Anarex Klub Psa  Rasowego, zwanego dalej Klubem.
§ 2
Klub organizuje następujące rodzaje wystaw:

a) Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
b) Krajowa Wystawa Psów Rasowych
c) Klubowa Wystawa Psów Rasowych
d) Specjalistyczna Wystawa Psów Rasowych
e) Pokaz Psów Rasowych.
§ 3
Organizatorami Wystaw oraz pokazów psów rasowych o których mowa w niniejszym regulaminie mogą być wszyscy członkowie Klubu oraz podmioty współpracujące po akceptacji Zarządu Klubu.
§ 4
Za organizację wystawy odpowiada Zarząd Klubu lub podmiot wyznaczony przez Zarząd Klubu.

Organizacja wystawy
§ 5
Na wystawy i pokazy mogą być zgłaszane wyłącznie psy rasowe, posiadające rodowód  wydany lub uznany przez Klub, których właściciele dokonali opłaty członkowskiej.
§ 6
Na terenie wystawy mogą przebywać wyłącznie psy zdrowe, zaszczepione przeciw wściekliźnie, co jest potwierdzone aktualnym wpisem w książeczkę zdrowia zwierzęcia lub zaświadczeniem lekarza weterynarii. Suki w okresie rui nie mogą przebywać na terenie wystawy.
§ 7
Zabrania się traktowania sierści, skóry lub nosa jakąkolwiek substancją lub narzędziem zmieniającym ich kolor, strukturę lub postać. Wystawiane psy nie mogą być pod wpływem środków dopingujących i substancji wpływających na ich psychikę
§ 8
Zabrania się wystawiania psów z kopiowanymi uszami lub ogonem, ze względów innych niż zdrowotne, za wyjątkiem psów będących własnością i zamieszkujących na stałe na terytorium kraju gdzie jest to prawnie dozwolone i psów importowanych z kraju gdzie kopiowanie jest prawnie dozwolone, po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia.
§ 9
Zabrania się wystawiania psów w kolczatkach i obrożach zaciskowych. Zezwala się na zwykłą obrożę lub ringówkę.

Zgłoszenia
§ 10
Na co najmniej miesiąc przed wystawą, organizator udostępnia formularz zgłoszeniowy na wystawę.
§ 11
Formularz zgłoszeniowy na wystawę udostępniany jest w formie elektronicznej, może być udostępniony dodatkowo w formie papierowej.
§ 12
Formularz zgłoszeniowy na wystawę powinien zawierać co najmniej:

a) Datę i miejsce organizowanej wystawy
b) Datę urodzenia psa
c) Nazwę i przydomek hodowlany
d) Płeć psa
e) Grupę wystawową, według klasyfikacji Klubu:
- Grupa I - GUNDOG (MYŚLIWSKIE)
- Grupa II HOUND (GOŃCZE I CHARTY)
- Grupa III PASTORAL (OWCZARKI I PSY PASTERSKIE)
- Grupa IV TERRIER (TERRIERY)
- Grupa V TOY (PSY DO TOWARZYSTWA)
- GRUPA VI – UTILITY (UŻYTKOWE)
- GRUPA VII – WORKING (PRACUJĄCE)
- GRUPA VIII – UNCLASSIFIED (RASY NIESKLASYFIKOWANE)
f) Klasę wystawową (patrz. §15)
g) Rodzaj włosa wystawianego psa
h) Numer rodowodu psa
i) Nazwę stowarzyszenia, które wydało rodowód
j) Dane właściciela i dane kontaktowe
k) Klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizowaną wystawą
§ 13
Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia psa oraz zastrzec udział w wystawie bez podania przyczyny
§ 14
Za zgłoszenie psa na wystawę pobierana jest opłata, której wysokość ustala organizator. Warunki dokonywania opłat ustala organizator wystawy.
§ 15
Psy mogą być zgłaszane na wystawę do jednej z następujących klas:

a) Klasa Baby, wiek od 3 do 6 miesięcy
b) Klasa Szczeniąt, wiek od 6 do 9 miesięcy
c) Klasa Młodzieży, wiek od 9 do 18 miesięcy
d)Klasa Pośrednia, wiek od 15 do 24 miesięcy
e) Klasa Otwarta, wiek powyżej 18 miesięcy
f) Klasa Użytkowa, dla psów pracujących
g) Klasa Championów, dla psów z tytułem championa
h) Klasa Weteranów, wiek powyżej 8 lat
§ 16
Organizator wystawy może, w szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek zgłaszającego podjąć decyzję o przyjęciu zgłoszenia psa w innej klasie wystawowej.
§ 17
Na wystawach krajowych oraz międzynarodowych można zorganizować dodatkowe konkurencje, takie jak:

a) Najlepsza Para Hodowlana, reproduktor i suka hodowlana tej samej rasy, należące do tego samego właściciela, spełniające wiek hodowlany, zgłoszone do udziału w wystawie.
b) Najlepsza Hodowla, w konkurencji bierze udział grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, bez rozróżnienia płci, z tym samym przydomkiem hodowlanym, psy mogą być własnością różnych osób.
c) Najpiękniejszy Pies Publiczności, w konkurencji biorą udział wszystkie psy zgłoszone na wystawę a zwycięzcę wyłania publiczność w drodze głosowania.
d) Dodatkowe konkursy dla wystawców (według osobnych regulaminów).

Wymogi techniczne organizacji wystawy
§ 18
Teren wystawy musi być

a) oznakowany, równy, z odpowiednio przygotowaną nawierzchnią
b) mieć dostęp do wody dla psów
c) posiadać miejsce zacienione
d) być wyposażony w sekretariat oraz wydzielone miejsca dla sędziów i lekarza weterynarii
e) toalety
f) parking
§ 19
Ring do oceny psów musi:

a) być oznakowany i ogrodzony.
b) być odpowiedniej wielkości, przygotowany po uwzględnieniu liczby wystawianych na nim psów i ich rozmiarów.
c) być wyposażony w stół dla sędziego, tabliczki z oznaczeniem lokat.
d) być wyposażony w stół do oceny psów, jeśli na danym ringu oceniane są małe rasy.
§ 20
Organizator wystawy może wytyczyć na terenie wystawy miejsca na punkty gastronomiczne, stoiska handlowe oraz punkty informacyjne, za które może pobierać opłaty, wyznaczyć punkt do wykonywania przeglądów miotów, przeglądów hodowlanych oraz pobierania materiału genetycznego do badań.
§ 21
Zakazuje się sprzedaży psów na terenie wystawy.
§ 22
Do obowiązków organizatora wystawy należy:

a) zapewnienie bezpieczeństwa publiczności, wystawcom oraz psom.
b) zapewnienia sędziom oraz obsłudze ringu dogodnych warunków pracy.
c) zapewnienie sędziom, sędziom –stażystom oraz zaproszonym gościom noclegu, wyżywienia oraz transportu na teren wystawy i z powrotem.
d) rozliczenie się z sędziami i obsługą ringu z ustalonych wcześniej delegacji.
e) dołożenie wszelkich starań aby wystawa była atrakcyjna, służyła krzewieniu wiedzy kynologicznej i integracji środowisk kynologicznych.

Prawa i obowiązki wystawców
§ 23
Wystawca ma prawo do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących organizowanej wystawy z odpowiednim wyprzedzeniem.
§ 24
Obowiązkiem wystawcy jest:

a) opłacić zgłoszenie na wystawę, na warunkach i w terminie podanym przez organizatora.
b) przestrzegać zapisów regulaminów oraz przepisów porządkowych podczas wystawy.
c) nosić na terenie wystawy numer startowy.
d) stawić się w odpowiednim czasie z psem do rejestracji oraz do oceny.
e) zapewnić, w razie upału, psu stały dostęp do wody oraz miejsce zacienione do odpoczynku.
§25
Zabrania się wystawcy:

a) pozostawiać psa bez opieki.
b) w razie upałów przetrzymywać psy w zamkniętych pojazdach.
c) prowadzenia rozmów z sędziami lub asystentami kynologicznymi przed oceną psa w ringu.

Oceny psów w ringach
§ 26
Osobą upoważnioną do oceny psów w ringu jest sędzia kynologiczny, wpisany na listę sędziów Klubu oraz sędzia z innej organizacji kynologicznej, zaproszony przez organizatora.
§ 27
Na wystawach krajowych ocen mogą dokonywać sędziowie krajowi i międzynarodowi, których obowiązuje regulamin pracy sędziów.
§ 28
Sędzia dokonuje oceny psa samodzielnie na podstawie obowiązującego wzorca rasy.
§ 29
Podczas oceny psów, na ringu mogą znajdować się wyłącznie osoby pełniące funkcje: asystenta, sekretarza ringu, prowadzącego wystawę, stażysty, tłumacza oraz sędziego. Dopuszcza się przebywania na ringu fotografa oraz operatora kamery, upoważnionego przez organizatora.
§30

Podczas oceny psów na wystawie sędzia może przyznać następujące oceny:

a)doskonałą –może zostać przyznana wyłącznie psu, który jest bardzo bliski idealnemu wzorcowi rasy, jest prezentowany w doskonałej kondycji, posiada zrównoważony charakter, doskonałą postawę i budowę anatomiczną, odpowiednio przygotowany włos, oceniany pies musi wykazywać typowe cechy dla swojej rasy. Oceny doskonałej nie można przyznać psu, który nie został zaprezentowany na ringu zgodnie z przyjętą estetyką wystawiania psów rasowych.
b) bardzo dobrą–może zostać przyznana tylko psu, który posiada cechy typowe dla swojej rasy, proporcjonalną budowę ciała i dobrą kondycję wystawową, jest bliski idealnemu wzorcowi rasy, może posiadać wybaczalne błędy, został bardzo dobrze zaprezentowany na ringu zgodnie z przyjętą estetyką wystawiania psów rasowych.
c) dobrą –powinna zostać przyznana psu, który posiada najważniejsze cechy rasy a jednak wykazuje też wady, pod warunkiem, że nie zostały one skorygowane chirurgicznie.
d) dostateczną –powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy lecz nie posiada pewnych cech podstawowych, uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna i psychiczna nie jest zadowalająca.
e) dyskwalifikującą –może zostać przyznana psu, którego cechy nie odpowiadają typowym cechom rasy, wykazuje agresję, posiada wady uzębienia i zgryzu, wady umaszczenia lub albinizm i wykazuje wady anatomiczne.
f) jeżeli psu nie można przyznać żadnej z wymienionych ocen, powinien on zostać zwolniony z ringu z adnotacją „nie podlega ocenie”. Tak zakwalifikowany powinien zostać pies, który nie wykazuje cech prawidłowego ruchu, nie reaguje na polecenia wystawcy, jego zachowanie uniemożliwia sprawdzenie przez sędziego prawidłowości zgryzu oraz budowy anatomicznej.
§ 31
Podczas oceny psów w Klasach Baby i Szczeniąt, sędzia może przyznawać następujące oceny:

a) wybitnie obiecującą.
b) obiecującą.
c) mało obiecującą.
§ 32
Ocena sędziego i przyznana lokata są ostateczne. Wystawcy nie przysługuje prawo do składania odwołania, zażalenia i skargi w tym zakresie.
§ 33
Podczas oceny psów na ringu sędzia może przyznać następujące certyfikaty:

a) CAJC–Certyfikat na Młodzieżowego Championa Polski może otrzymać pies i suka, który/a uzyskał/a ocenę doskonałą z lokatą 1 w Klasie Młodzieży, bez względu na liczbę psów wystawianych w danej rasie i klasie. Fakt przyznania certyfikatu sędzia wpisuje do karty ocen. Przyznanie certyfikatu nie jest obowiązkowe.
b) res. CAJC –rezerwowy Certyfikat na Młodzieżowego Championa Polski może otrzymać pies i suka, który/a uzyskał/a ocenę doskonałą z lokatą 2 w Klasie Młodzieży, bez względu na liczbę psów wystawianych w danej rasie i klasie. Fakt przyznania certyfikatu sędzia wpisuje do karty ocen. Przyznanie certyfikatu nie jest obowiązkowe.
c) CAC –Certyfikat na Championa Polski może otrzymać pies i suka, który/a uzyskał/a ocenę doskonałą z lokatą 1 w Klasach Pośredniej, Otwartej, Użytkowej oraz Championów, bez względu na liczbę psów wystawianych w danej rasie i klasie. Fakt przyznania certyfikatu sędzia wpisuje do karty ocen. Przyznanie certyfikatu nie jest obowiązkowe.
d) res. CAC –Rezerwowy Certyfikat na Championa Polski może otrzymać pies i suka, który/a uzyskał/a ocenę doskonałą z lokatą 2 w Klasach Pośredniej, Otwartej, Użytkowej oraz Championów, bez względu na liczbę psów wystawianych.
w danej rasie i klasie. Fakt przyznania certyfikatu sędzia wpisuje do karty ocen. Przyznanie certyfikatu nie jest obowiązkowe.
e) CACIB –Certyfikat na Międzynarodowego Championa może otrzymać najlepsza suka i najlepszy pies z porównania na Wystawie Międzynarodowej w Klasach Pośredniej, Otwartej, Użytkowej oraz Championów pod warunkiem otrzymania oceny doskonałej i przyznania certyfikatu CAC. Fakt przyznania certyfikatu sędzia wpisuje do karty ocen. Przyznanie certyfikatu nie jest obowiązkowe.
f) res. CACIB –Rezerwowy Certyfikat na Międzynarodowego Championa może otrzymać suka i pies z lokatą 2 w porównaniu na Wystawie Międzynarodowej w Klasach Pośredniej, Otwartej, Użytkowej oraz Championów pod warunkiem otrzymania oceny doskonałej i przyznania certyfikatu CAC. Fakt przyznania certyfikatu sędzia wpisuje do karty ocen. Przyznanie certyfikatu nie jest obowiązkowe.
§ 34
Otrzymane przez psy certyfikaty uprawniają do ubiegania się o następujące tytuły:

a) Młodzieżowego Championa Polski –tytuł może zostać przyznany po otrzymaniu w dowolnych terminach trzech certyfikatów CAJC na wystawach organizowanych przez Klub, od co najmniej dwóch różnych sędziów. Jeden certyfikat CAJC może zostać zastąpiony certyfikatem CAC, przyznanym w Klasie Pośredniej. Jeden certyfikat CAJC może zostać zastąpiony dwoma certyfikatami res. CAJC.
b) Championa Polski –tytuł może zostać przyznany po otrzymaniu w dowolnych terminach trzech certyfikatów CAC na wystawach organizowanych przez Klub, od co najmniej dwóch różnych sędziów. Jeden certyfikat CAC może zostać zastąpiony dwoma certyfikatami res. CAC.
c) Grand Championa Polski –tytuł może zostać przyznany po otrzymaniu tytułu Championa Polski i uzyskaniu trzech certyfikatów CAC w Klasie Championów na wystawach organizowanych przez Klub od co najmniej dwóch różnych sędziów, pod warunkiem, że jeden certyfikat został uzyskany na Wystawie Międzynarodowej. Jeden certyfikat CAC może zostać zastąpiony przez dwa certyfikaty res. CAC.
§ 35
Tytuły Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski i Grand Championa Polski przyznaje Zarząd Klubu na pisemny wniosek właściciela. Do wniosku muszą być załączone kopie lub skany kart ocen oraz certyfikatów, stanowiących podstawy do wydania w/w tytułów. Certyfikat, który stanowił podstawę do wydania tytułu, nie może być wykorzystany ponownie do ubiegania się o kolejny tytuł. Przyznanie tytułów wiąże się z koniecznością dokonania opłaty, według cennika opublikowanego przez Klub.
§ 36
Na wystawach organizowanych przez Klub sędzia może przyznać następujące tytuły:

a) Najlepsze Baby –tytuł może zostać przyznany psu lub suce w każdej rasie, który/a otrzymał/a ocenę wybitnie obiecującą i lokatę 1 w Klasie Baby oraz wygrał/a porównanie między psem a suką. Fakt przyznania tytułu sędzia wpisuje do karty ocen. Przyznanie tytułu nie jest obowiązkowe.
b) Najlepsze Szczenię -tytuł może zostać przyznany psu lub suce w każdej rasie, który/a otrzymał/a ocenę wybitnie obiecującą i lokatę 1 w Klasie Szczeniąt oraz wygrał/a porównanie między psem a suką. Fakt przyznania tytułu sędzia wpisuje do karty ocen. Przyznanie tytułu nie jest obowiązkowe.
c) Zwycięzca Młodzieży –tytuł może zostać przyznany psu lub suce w każdej rasie, które otrzymały ocenę doskonałą z lokatą 1 w Klasie Młodzieży oraz wygrał/a w porównaniu. Fakt przyznania tytułu sędzia wpisuje do karty ocen. Przyznanie tytułu nie jest obowiązkowe.
d) Najlepszy Pies/Suka w Rasie –tytuł może zostać przyznany psu i suce w każdej rasie, które otrzymały ocenę doskonałą z lokatą 1 i wygrały porównanie w jednej płci z innymi psami/sukami z Klas Pośredniej, Otwartej, Użytkowej i Championów. Fakt przyznania tytułu sędzia wpisuje do karty ocen. Przyznanie tytułu nie jest obowiązkowe.
e)Zwycięzca Rasy–tytuł może zostać przyznany psu lub suce w każdej rasie, który/a wygrał/a w porównaniu między Najlepszym Psem w Rasie a Najlepszą Suką w Rasie. . Fakt przyznania tytułu sędzia wpisuje do karty ocen. Przyznanie tytułu nie jest obowiązkowe.
f) Najlepsza Para Hodowlana, Najlepsza Hodowla oraz Najpiękniejszy Pies Publiczności –tytuły przyznawane w dodatkowych konkurencjach finałowych podczas wystaw organizowanych przez Klub.
§ 37
Organizator wystawy ma prawo do przyznania dodatkowych nagród i upominków dla wystawców.
§ 38
Karta oceny z wystawy ważna jest tylko wówczas kiedy widnieje na niej podpis sędziego dokonującego oceny.
§39
Karta oceny sporządzana jest w dwóch egzemplarzach. Oryginał przekazuje się hodowcy, najpóźniej w momencie zakończenia wystawy. Kopię zatrzymuje Klub.
§ 40
Konkurencjami finałowymi na wystawach organizowanych przez Klub są:

a) Best in Group–udział biorą psy/suki, które otrzymały tytuł Zwycięzca Rasy lub psy/suki, które otrzymały nominację od sędziego. Podczas konkurencji sędzia ocenia psy podzielone na pięć grup, według klasyfikacji Klubu.
b) Best in Show Baby/Szczeniąt –udział biorą psy/suki, które w Klasach Baby i Szczeniąt otrzymały ocenę wybitnie obiecującą i lokatę 1 oraz zostały wybrane w porównaniu Najlepszym Baby i Najlepszym Szczenięciem, bądź otrzymały nominację od sędziego. W szczególnych przypadkach organizator może podjąć decyzję o przeprowadzeniu osobnych konkurencji Best in Show Baby i Best in Show Szczeniąt.
c) Best in Show Młodzieży –udział biorą psy/suki, które w Klasie Młodzieży otrzymały ocenę doskonałą i lokatę 1 oraz zostały wybrane poprzez porównanie Zwycięzcą Młodzieży, bądź otrzymały nominację od sędziego.
d) Best in Show –udział biorą psy/suki, które wygrały konkurencję Best in Group (po jednym z każdej grupy). Zwycięzca Best in Show otrzymuje tytuł Zwycięzcy Wystawy.

Postanowienia końcowe
§ 41
Skargi dotyczące organizacji wystawy można składać w formie pisemnej do biura Klubu w terminie 14 dni od dnia wystawy.
§ 42
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zarząd Klubu.
§ 43
Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2019 roku.

nasz facebook
Wróć do spisu treści