Anarex Klub Owczarka Niemieckiego

Przejdź do treści
     
REGULAMIN SĘDZIÓW ANAREX

Wstęp
§ 1
Niniejszy regulamin odnosi się do osób wpisanych i ubiegających się o wpisanie na listę sędziów kynologicznych Anarex Klub Psa Rasowego, zwanego dalej Klubem.

Sędziowie -stażyści
§2
Sędzią –stażystą może zostać osoba:

a) będąca członkiem Klubu przez okres minimum jednego roku.
b) pracująca społecznie na rzecz Klubu.
c) wykazująca się stosowną wiedzą z zakresu kynologii.
d) znająca statut oraz regulaminy Klubu.
e) posiadająca nieposzlakowaną opinię.
§ 3
Sędziowie stażyści dzielą się pod względem specjalności na:

a) wystawowych
b) prób pracy psów
c) zawodów sportowych
§ 4
Sędzia –stażysta może oceniać psy na przeglądach hodowlanych i miotów pod kątem zgodności ich cech z odpowiednimi wzorcami ras.
§ 5
Sędzia –stażysta wystawowy może zostać uprawniony do dokonywania oceny na przeglądach hodowlanych i miotów tylko w obecności międzynarodowego sędziego lub za zgodą Zarządu Klubu.
§ 6
Sędzia –stażysta może asystować sędziemu kynologicznemu, pełnić funkcję sekretarza ringowego oraz opiekuna ringu podczas imprez kynologicznych.
§ 7
Organizatorem egzaminów wstępnych na sędziów –stażystów jest Zarząd Klubu.
§ 8
Zarząd Klubu podaje z odpowiednim wyprzedzeniem informację o dacie przeprowadzenia egzaminu na sędziego -stażystę i nazwiskach egzaminatorów, wybranych spośród sędziów międzynarodowych wpisanych na listę Klubu.
§ 9
Staż sędziego trwa dwa lata, przy czym sędzia –stażysta musi uczestniczyć czynnie w ośmiu wystawach organizowanych przez Klub.
§ 10
Zarząd wykreśla stażystę z listy sędziów –stażystów jeśli nie zaliczy pozytywnie egzaminu na sędziego w terminie jednego roku od ukończenia stażu, czyli daty ósmej wystawy, w której uczestniczy czynnie jako stażysta.
§ 11
Kurs jest finansowany ze środków Klubu, przy czym Zarząd Klubu może domagać się od uczestnika, który zrezygnował z kursu, zwrotu kosztów za wyszkolenie. O szczegółach uczestnicy muszą być poinformowani przed rozpoczęciem kursu.
§ 12
Sędzia –stażysta jest zobowiązany do:

a) etycznego i nienagannego zachowania.
b) noszenia identyfikatora.
c) wyrobienia we własnymzakresie i używania podczas wykonywania zadań pieczątki imiennej.
d) przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w Klubie.
e) noszenia stosownego ubioru podczas pełnionej funkcji.
f) opuszczenia terenu wystawy po całkowitym wypełnieniu powierzonych obowiązków przez organizatora wystawy lub sędziego kynologicznego.
§ 13
Sędzia stażysta ma prawo do:

a) wolnego wstępu na wszystkie imprezy kynologiczne organizowane przez Klub.
b) otrzymywania od organizatorów wszelkiej niezbędnej pomocy podczas pełnienia funkcji.

Sędziowie kynologiczni.
§ 14
Sędzią kynologicznym może zostać sędzia stażysta po spełnieniu wszystkich wymogów przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
§ 15
Wśród sędziów kynologicznych wyróżniamy sędziów międzynarodowych i krajowych.
§ 16
Sędzia kynologiczny może posiadać uprawnienia do oceniania konkretnych ras, jednej lub więcej grup.
§ 17
Wszyscy sędziowie kynologiczni są uprawnieni do oceniania psów podczas Krajowych i Klubowych Wystaw Psów Rasowych, Wystaw Specjalistycznych, Pokazów Psów Rasowych i  Wystaw Międzynarodowych, odbywających się na terenie RP.
§ 18
Na Krajowych i Międzynarodowych Wystawach Psów Rasowych, odbywających się poza granicami RP, psy mogą oceniać tylko sędziowie kynologiczni międzynarodowi.
§ 19
Organizatorem egzaminów wstępnych na sędziów kynologicznych jest Zarząd Klubu.
§ 20
Zarząd Klubu podaje z odpowiednim wyprzedzeniem informację o dacie przeprowadzenia egzaminu na sędziego kynologicznego i nazwiskach egzaminatorów, wybranych spośród sędziów międzynarodowych wpisanych na listę Klubu.
§ 21
Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej.
§ 22
Egzamin pisemny w formie testu obejmuje znajomość:

a) regulaminów Klubu
b) zasad prowadzenia hodowli
c) wzorców ras psów
d) fizjologii psa
e) genetyki psa
f) anatomii psa
§ 23
Egzamin praktyczny przeprowadzany jest podczas ostatniej wystawy kończącej kurs stażysty. Przystępuje do niego stażysta, który uczestniczył czynnie w ośmiu wystawach organizowanych przez klub.

Egzamin obejmuje:

a) organizację pracy w ringu i techniki sędziowania.
b) znajomość wzorców ras z wybranej specjalizacji.
c) ocena eksterieru.
d) redagowanie opisu uzasadniającego ocenę psa.
e) umiejętność podejmowania właściwych decyzji przy ocenie psów.
f) stosunek do wystawców.
§ 24
Sędziowie, którzy nabyli uprawnienia w innych organizacjach kynologicznych, uznanych przez Klub, mogą zostać wpisani na listę sędziów Klubu po akceptacji Zarządu.
§ 25
Sędziowie z innych organizacji kynologicznych, uznanych przez Klub, mogą zostać zaproszeni do oceniania psów na wystawie organizowanej przez Klub, po akceptacji Zarządu.
§ 26
Sędzia kynologiczny ma prawo do:

a) etycznego i nienagannego zachowania.
b) noszenia identyfikatora.
c) wyrobienia we własnym zakresie i używania podczas wykonywania zadań pieczątki imiennej.
d) przestrzegania wszystkich regulaminów obowiązujących w Klubie.
e) noszenia stosownego ubioru podczas pełnionej funkcji.
f) opuszczenia terenu wystawy po całkowitym wypełnieniu powierzonych obowiązków przez organizatora wystawy.
§ 27
Sędzia kynologiczny ma prawo do:

a) wolnego wstępu na wszystkie imprezy kynologiczne organizowane przez Klub.
b) otrzymywania od organizatorów wszelkiej niezbędnej pomocy podczas pełnienia funkcji.
c) skorzystania z noclegu, wyżywienia i transportu z miejsca zamieszkania, lotniska, miejsca zakwaterowania na teren wystawy przez organizatora wystawy.
§ 28
Sędziemu kynologicznemu zabrania się:

a) krytykowania publicznie innego sędziego, sędziego stażystę lub asystenta kynologicznego.
b) korzystania z katalogu wystawowego przed zakończeniem pracy w ringu.
c) podróżowania na wystawę w towarzystwie wystawcy, którego psy ma oceniać.
d) oceniania na wystawie, na której sam sędziuje psów będących jego własnością, będącą własnością osoby prowadzącej z nim wspólne gospodarstwo, będącej członkiem jego rodziny, bądź psów, których był właścicielem w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
e) przyjmować podwójnej liczby zaproszeń do pracy na wystawie w tym samym terminie.
f) używać telefonu w trakcie sędziowania.
§ 29
Sędzia kynologiczny traci uprawnienia w przypadku:

a) wielokrotnych upomnień.
b) nagany.
c) nieuzasadnionych odmowy lub odwołania sędziowania.
§ 30
Zarząd może również czasowo zawiesić uprawnienia sędziego kynologicznego z tych samych przyczyn, które zostały podane w §29.
§ 31
Sędzia kynologiczny ma prawo do wystąpienia z prośbą zawieszenie uprawnień lub skreślenie jego osoby z listy sędziów Klubu bez podania przyczyny.
§ 32
W przypadku utraty uprawnień sędziego kynologicznego, o ponowne nadanie uprawnień można starać się nie wcześniej niż po upływie dwóch lat.

Sędziowie prób pracy i zawodów sportowych.
§ 33
Sędzia prób pracy ocenia psy użytkowe podczas Pokazów Psów Rasowych, organizowanych oddzielnie lub jako część większej imprezy kynologicznej.
§ 34
Sędzia zawodów sportowych ocenia psy podczas Zawodów Psów Sportowych, organizowanychoddzielnie lub jako część większej imprezy kynologicznej.
§ 35
Sędziowie prób pracy i zawodów psów sportowych wyłaniani są z grona sędziów kynologicznych, wpisanych na listę Klubu na warunkach określonych przez Zarząd w odrębnej uchwale. Zarząd może wpisać na listę Klubu sędziów prób pracy i zawodów sportowych, którzy uzyskali uprawnienia w innych organizacjach kynologicznych, uznanych przez Klub.
§ 36
Sędziowie prób pracyi zawodów sportowychmają takie same prawa i obowiązki jak sędziowie kynologiczni. Mogą zostać zawieszeni i pozbawieni uprawnień przez zarząd na takich samych zasadach jak sędziowie kynologiczni.

Postanowienia końcowe
§ 37
W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może zezwolić na odstępstwa od niniejszego regulaminu.
§ 38
Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2019 roku.
                
                
nasz facebook
Wróć do spisu treści